Ajuts Ajuntament de Roses per la sostenibilitat econòmica dels establiments afectats pel cessament obligatori Oct/Nov 2020 (PROGRAMA 31). Termini TANCAT 8/1/21

AJUTS PER A LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE ROSES, AFECTATS PEL CESSAMENT OBLIGATORI EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 DE 15 D’OCTUBRE I MODIFICACIONS POSTERIORS (Centres d’estètica i bellesa; Restauració (bars i restaurants); Instal·lacions i els equipaments esportius; equipaments culturals; centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars)

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 8 AL 27 DE GENER DE 2021

Beneficiaris dels ajuts
Les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats que s’hagin vist afectats pel cessament obligatori durant el mes d’octubre i novembre del 2020 en virtut del que disposa la Resolució SLT/2546/2020, així com per les seves modificacions posteriors*, i tinguin el corresponent títol administratiu habilitant per desenvolupar l’activitat. (base 4)

(*) Activitats que s’han vist afectades són:
– Centres d’estètica i bellesa
– Restauració (bars i restaurants)
– Instal·lacions i els equipaments esportius; equipaments culturals; centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars

Requisits:
1) L’establiment on s’exerceix l’activitat per a la qual es demana l’ajut hauria de romandre obert durant tot l’any en una situació ordinària.

2) Haver estat obligat al cessament temporal de la seva activitat per allò que es disposa en la Resolució SLT/2546/2020, així com per les seves modificacions posteriors, acreditant l’epígraf de l’IAE del que s’està donat d’alta com a mínim des del període comprès entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2020.

3) L’activitat per a la qual es demana l’ajut ha de disposar del corresponent títol administratiu habilitant per a desenvolupar l’activitat (règim de llicència, o comunicació prèvia, o declaració responsable, segons s’escaigui).

4) Estar al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Roses, de les seves obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat i la Seguretat Social

5) No haver obtingut més ingressos que despeses durant el període subvencionable*, comptant amb aquest ajut.

6) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones perceptores d’ajuts concedits per l’Ajuntament de Roses s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i si s’escau, la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut.

(*) El «periode subvencionable» fa referència al període de suspensió de l’activitat: (base 6)

En el cas dels centres d’estètica i bellesa, el període comprès entre el dia 16 d’octubre i fins el 14 de novembre de 2020, ambdós inclosos d’acord amb la Resolució 2875/2020 de 12 de novembre;

En el cas de restauració (bars i restaurants) el període comprès entre el dia 16 d’octubre i fins el 22 de novembre, ambdós inclosos, d’acord amb la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre;

En el cas d’instal·lacions i els equipaments esportius; equipaments culturals; centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars entre d’altres el període comprès entre el dia 30 d’octubre i fins el 22 de novembre, ambdós inclosos, d’acord amb la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre.

Si tinc més d’un local obert al públic o diferents negocis amb el mateix NIF/CIF puc demanar una subvenció per cada negoci o locall? (ex. una empresa té 2 establiments diferents – bar i un restaurant-)
Sí.

En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d’ells, sempre i quan siguin establiments que es dediquen a les activitats afectades pel cessament de l’activitat (Centres d’estètica i bellesa; Restauració (bars i restaurants); Instal·lacions i els equipaments esportius; equipaments culturals; centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars) i compleixin amb els requisits.

Què se subvenciona?
És un ajut per contribuir a la sostenibilitat econòmica dels negocis que ha estat afectats pel cessament obligatori de l’activitat (Centres estètica i bellesa, restauració -bars i restaurants- i instal·lacions i els equipaments esportius; equipaments culturals; centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars) en virtut de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i modificacions posteriors.

Quantia dels ajuts
La quantia de l’ajut és de com a màxim 800 € per sol·licitant, sempre i quan pugui acreditar que amb l’obtenció d’aquest ajut, sumat als altres possibles ingressos afectats per l’activitat de la que es tracta i a altres possibles subvencions rebudes, no s’haurà sobrepassat el seu cost total, tot això sempre relatiu al termini mentre ha durat l’esmentada suspensió de l’activitat*.

Es podrà sol·licitar un import inferior a 800€ per tal de poder complir amb allò establert anteriorment.

En cas que l’import sol·licitat entre totes les peticions sigui superior al crèdit de la convocatòria, el % de finançament de tots els beneficiaris es reduirà en proporció al crèdit disponible màxim.

Criteris d’adjudicació
Les subvencions s’adjudicaran de forma directa entre les sol·licituds presentades correctament, amb un màxim de 800 € per beneficiari, amb el límit màxim de la consignació pressupostària.

En cas que l’import sol·licitat entre totes les peticions sigui superior al crèdit de la convocatòria, el % de finançament de tots els beneficiaris es reduirà en proporció al crèdit disponible màxim.

Comptabilitat amb altres ajuts
Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb d’altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional o internacional, sempre i quan, la suma de tots els ingressos no superi la de les despeses suportades.

Termini per presentar la sol·licitud dels ajuts
Del 8 al 27 de gener de 2021 ambdós inclosos.

Documentació a presentar: amb la Instància genèrica electrònica:
1. Document S1: Declaracions i documentació a aportar Es recomana utilitzar navegador Google Chrome per omplir-lo

2. Declaració de dades fiscals. Autorització de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Roses degudament omplert, i segellat per l’entitat bancària, si s’escau.

En cas que el certificat electrònic sigui d’un tercer diferent del sol·licitant o representant legal de l’empresa (en cas de persona jurídica) com pot ser a través de la gestoria, assessoria, caldrà:

Opció A) adjuntar l’ACTA DE DE COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA PER ATORGAR LA REPRESENTACIÓ

Opció B) adjuntar l’ACTA DE COMPAREIXENÇA MANUAL, en el cas de que el sol·licitant sigui persona física i no tingui certificat digital. Prèviament s’hauran hagut de personar el representant i el sol·licitant a l’Ajuntament de Roses per signar fer l’Acta de compareixença manual. En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia a l’Ajuntament de Roses

En el document FAQS AJUTS SOSTENIBILITAT ECONOMICA (versió 3.0 trobareu tota la informació de com sol·licitar aquests ajuts

En cas de sol·licitar l’ajut, és molt important que llegiu aquest document detingudament.
 FAQS Ajuts Sostenibilitat Econòmica (V_3.0)R

Normativa:

Bases reguladores ajuts sostenibilitat econòmica
Convocatòria ajuts sostenibilitat econòmica

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Sempre
Roses

Sempre Roses a casa en un clic, és el marketplace de Roses on podràs trobar una selecció de productes dels comerciants de Roses que obren tot l’any.